Call
MenuMENU

×

Chci být makléřem

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním


Správce:
1) Realitní kancelář Anna Černá,
se sídlem Prosetická 224/42, Teplice 415 01
IČ: 06343112, DIČ: CZ8855061138,
(dále jen jako „Realitní kancelář“)

Účely zpracování:

Ad 1)
Realitní kancelář zpracovává Vaše osobní údaje, které získala od Vás nebo z jiných zdrojů, k následujícím
účelům

• Povinná identifikace a kontrola Klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (identifikační
údaje na průkazu totožnosti, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu
jeho platnosti, účel a zamýšlená povaha obchodu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo
jiného majetku).

• Plnění povinností a závazků, které vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi Realitní kanceláří a Vámi
(identifikační a kontaktní údaje, údaje o nemovitosti), včetně zveřejnění informací o nemovitostech na
webových stránkách Realitní kanceláře.

• Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, uskutečněné transakce - data o nemovitostech – makléř, výše
provize, hodnota nemovitosti/ výše nájmu) budou zařazeny do systému URBIUM, který slouží k evidenci
všech osob využívajících služeb Realitní kanceláře.

Právní základ:

Ad 1)
Realitní kancelář je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování,
které je nezbytné pro plnění právních povinností stanovených zákonem a pro plnění smlouvy uzavřené se
subjektem údajů.Poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné
navázat obchodní spolupráci nebo v ní pokračovat.

Ad 2)
Realitní kancelář je také oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť veškerá
zpracování provádí z důvodů oprávněného zájmu Realitní kanceláře a vlastníka Realitní kanceláře. Mezi
tyto oprávněné zájmy patří:
Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné navázat
obchodní spolupráci nebo v ní pokračovat.

Zpracovatelé:
Vaše osobní údaje bude v rámci Vašich vztahů s Realitní kanceláří zpracovávat makléř Anna Černá, která
bude také Vaší kontaktní osobou. V případě ukončení spolupráce mezi makléřem a Realitní kanceláří
bude Vaše komunikace automaticky přesměrována po nezbytnou dobu na Realitní kancelář, která Vám
následně přidělí nového makléře.

Shromažďováním a zadáváním Vašich osobních údajů do systému Urbium je pověřena Realitní kancelář
a její makléři.

Systém Urbium je spravován externí Sqele s.r.o., Pražská 988, 430 01 Chomutov, IČ:
25046799, DIČ: CZ25046799.
Příjemci:

Osobní údaje zjištěné v rámci povinné identifikace a kontroly Klienta mohou být předávány příslušným
státním úřadům (Finanční analytický úřad).

Váš inzerát (informace o nemovitosti) bude zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím webových stránek
Realitní kanceláře.

Doba uchování:

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání spolupráce s Realitní kanceláře.
Po ukončení spolupráce si Realitní kanceláří ponechá jen osobní údaje a dokumenty nezbytné pro plnění
zákonných povinností a ochranu jejích oprávněných zájmů (např. z důvodu reklamace nebo soudního
sporu), a to po dobu 10 let.

Práva subjektu údajů:
Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz (po uplynutí doby uchování
nebo pokud bude vznesena oprávněná námitka proti zpracování), popřípadě na omezení zpracování.
PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ REALITNÍ KANCELÁŘE
MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, POKUD REALITNÍ
KANCELÁŘ NEPROKÁŽOU ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ
PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY NEBO PRÁVY.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).

Udělení souhlasu

Odesláním jakéhokoliv formuláře v elektronické podobě, který je umístěn na těchto webových stránkách, prohlašujete, že jste byl/a řádně informován/a o veškerém zpracovávání osobních údajů uvedeném výše a udělujete Realitní kanceláři Anna Černá souhlas s jejich zpracováním v rozsahu výše uvedeném.